Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?

Groei van de stad

Stadsmakers krijgen bouwstenen waarmee we nu en in de toekomst invulling kunnen geven aan de inrichting van het (woon-) zorglandschap. Die inrichting draagt bij aan de 10 extra gezonde levensjaren voor kwetsbare Amsterdammers. En is een vangnet voor de meest kwetsbare en hulpbehoevende inwoners. Er komen wijken waar we wonen, welzijn en zorg combineren. Met stimulatie van de zelfredzaamheid en zorg als dat nodig is.

Dit zijn de bouwstenen die we opleveren in een 'bouwstenenboek':
1
Samenhang wonen en zorg

Langer zelfstandig thuis wonen vraagt een nieuwe inrichting van zorg (infrastructuur).

2
Preventie en positieve gezondheid

Preventie kan een zorgvraag uitstellen of voorkomen. We geven dit vorm door de positieve gezondheidsbenadering: ‘wat kan wél?’ Aandachtspunten in deze benadering zijn:

  • Dagelijks functioneren
  • Lichaamsfuncties
  • Mentaal welbevinden
  • Zingeving
  • Kwaliteit van leven
  • Sociale en maatschappelijke participatie
3
Woningen

 

De druk op de woningmarkt en de demografische ontwikkelingen (zoals vergrijzing) stellen nieuwe eisen aan woningen, specifiek voor ouderen en kwetsbare groepen. Domotica en andere technologieën geven kansen om mensen beter bij de wijk te betrekken, en voor zorg op afstand. Dit vergroot de zelfstandigheid en betrokkenheid.

4
Woonomgeving en openbare ruimte

Een goed ingerichte leefomgeving heeft een positieve invloed op de mentale en fysieke gezondheid. Hierbij besteden we aandacht aan:

  • Toegankelijkheid voor iedereen
  • Voorzieningen op loopafstand
  • Herkenbaarheid van de omgeving

Het bouwstenenboek wordt onderdeel van de Omgevingsvisie Amsterdam 2050. De input wordt meegenomen in de nadere uitwerking van de Omgevingsvisie op het thema Vitale buurten.

Strandeiland – een nieuwe wijk in het IJ – is een unieke kans om te sturen op inrichting en indeling van het zorglandschap en een toetssteen voor het Bouwstenenboek”

Regietafel Maatschappelijk Vastgoed Amsterdam

Op 18 januari was de kick-off van de ‘Regietafel Maatschappelijk Vastgoed’ op. Dit is een platform waar zorg- en welzijnsorganisaties het beschikbare vastgoed voor (ver)koop, (ver)huur of gebruik met elkaar delen. Zo krijgen en houden zij regie over de inzet...
Lees verder

De coalitie Groei van de stad is een samenwerking van bestuurders, beleidsmakers en professionals op het brede terrein van wonen, welzijn en zorg. Het creëren en behouden van een gezonde en leefbare stad voor iedereen vraagt inzet en samenwerking vanuit allerlei sectoren. Gemeente, woningcorporaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraar en bewoners en cliënten zitten daarom aan dezelfde tafel.

23 september 2022
Groei van de stad

Bouwstenenboek: De inclusieve stad

Vanaf 2020 hebben de leden van de Coalitie Groei van de Stad hun visie, wensen en ideeën met elkaar gedeeld over hoe het Amsterdamse woon-/zorglandschap ingericht moet worden. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de opdracht om elke inwoner gezond te houden en weer te krijgen, mocht het even tegenzitten. ...
Lees verder
17 augustus 2022
Groei van de stad

Meedenken over de zorg/woonvisie voor Strandeiland

“Niemand is een eiland”, dat is de missie waaronder de gemeente Amsterdam, woningcorporaties en zorg- en welzijnspartijen samenwerken aan een zorg/woonvisie voor Strandeiland. Strandeiland is het vijfde eiland van de wijk IJburg en is nu nog een grote zandvlakte. In 2025 verrijzen de eerste van 8.000 woningen. Het nieuwbouwproject biedt ...
Lees verder

Wachttijd sociale huurwoning in 2020

13

jaar