Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
27 januari 2022
Mentale gezondheid

Mentale gezondheid: zijn we het eens en wat gaan we doen?

Op 13 januari was de 3de conferentie van de reeks ‘Mentale gezondheid en GGZ in Amsterdam Visie en actie’. Deze keer ging het om overeenstemming met alle partijen over de richting en kernthema’s. En duidelijkheid over wat eenieder gaat bijdragen. De coalitie mentale gezondheid en bestuurlijk overleg GGZ namen het initiatief voor de conferenties.

 

Een breed gezelschap ging vervolgens aan de slag: gemeente, Zilveren Kruis, buurtteams, buurtorganisaties, ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers, huisartsen en 1e lijn, en specialistische (O)GGZ-organisaties.

 

Waar zetten we de komende jaren op in?

  • preventie, participatie, digitale ondersteuning en herstel
  • het normaliseren van het ‘anders zijn’ en tegengaan van stigma en het verbeteren van de mentale gezondheid van alle Amsterdammers
  • het tegengaan van de ongelijke verdeling van het GGZ-aanbod en consumptie over de stad
  • het aanbod cultuursensitiever maken, zodat de vele culturen die Amsterdam rijk is maatwerk krijgen.

Burgers, stadsdeel en professionele instellingen maken per wijk een gezamenlijke analyse

Het idee is dat per wijk burgers, stadsdeel en betrokken professionele instellingen (welzijn, buurtteams, huisartsen, en ggz) gezamenlijk een analyse maken van wat er nodig is in die wijk. Op die manier wordt zorg en ondersteuning geboden die past bij de zorgbehoeftes in de buurt.

 

De vraag van de Amsterdammer met een ondersteuningsvraag en hun naasten staat centraal

Daar waren alle deelnemers het over eens. Dat betekent voldoende specialistische zorg voor hen die dat echt nodig hebben. We bespraken ook hoe we omgaan met schaarste die speelt in onder andere de specialistisch ggz. En hoe we ervoor zorgen dat de zorg terechtkomt bij hen die de zorg het hardste nodig hebben. Voorwaarden hiervoor zijn: goede informatievoorziening, samenwerking en sterke regie op stedelijk niveau. Daarbij financiële kaders die preventie, outreachende zorg en netwerksamenwerking in stad en stadsdelen bevorderen. Zoals kaders die zelforganisaties, inzet ervaringsdeskundigen en burgerinitiatieven ondersteunen.

 

Hoe verder?

In het bestuurlijk overleg GGZ van begin maart worden de resultaten van de drie conferenties vastgesteld. Daarmee bekrachtigen we de betrokkenheid van alle partijen.