Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
01 oktober 2022
Jeugd & gezin

Een centrale plek voor informatie over scheiden

Vanuit de coalitie Jeugd & gezin vond op donderdag 22 september een bijeenkomst plaats over complexe scheidingen. Onder andere (jeugd)hulpverleners en collega’s uit het juridische veld zijn het gesprek aangegaan over de problemen die kunnen ontstaan bij een scheiding. Maar ook hoe belangrijk de impact hiervan op ouders en kinderen is. Uit het gesprek bleek hoe goed het is dat alle betrokken partijen, van jeugdhulpverleners tot aan advocaten en rechters contact met elkaar hebben. Ze kunnen niet zelf alles oplossen, hiervoor moeten ze samenwerken.

 

In kleine groepen is nagedacht over oplossingsrichtingen op het gebied van preventie, hulpaanbod, en domein overstijgende samenwerking. Bij preventie werd het duidelijk dat je ouders en jeugdigen al moet bereiken voordat er een scheiding speelt. Bijvoorbeeld op school of bij het consultatiebureau. Maar ook door duidelijke informatie te verstrekken als gemeente en via de buurtteams en het OKT. Dit is vanuit preventief oogpunt belangrijk. Ook werd er gesproken over de waarde van een gezinsadvocaat en is nagedacht over het samenbrengen van diverse expertise met een korte lijn naar de rechtbank, naar voorbeeld van “Het Huis” in Zwolle. Verder werd er aandacht gevraagd voor het eerder aan laten sluiten van specialisten bij de professionals in de wijkteams die te maken krijgen met deze problematiek. Ook werd er gesproken over de begrenzing van ouders. Hoe zorg je ervoor dat de escalatie stopt in het belang van iedereen en de gevolgen met name voor de kinderen beperkt.

 

De actiepunten opgehaald tijdens de bijeenkomst worden geprioriteerd en er wordt gekeken naar de haalbaarheid. Deze zullen worden opgevolgd binnen de coalitie Jeugd & gezin. Vanuit de gemeente is één centrale plek ingericht waar praktische informatie staat voor ouders over scheiden, kijk op www.amsterdam.nl/scheiden.