Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
15 december 2020
Ouderen

Dementienetwerken in de stadsdelen

In verschillende stadsdelen ontstaan netwerken van zorg- en welzijnspartners. Deze netwerken richten zich op ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers vanuit medisch en sociaal perspectief. De stadsbrede coalitie Ouderen werkt aan het verder vormgeven van deze netwerken.

 

Samenwerkingsafspraken

Mensen met dementie en hun naasten willen, naast medische zorg, ook graag hulp bij de ondersteuning van hun dagelijkse leven. Het ontbreekt hen vaak aan sterke ondersteuningsnetwerken van naasten, vrijwilligers en professionals met oog voor de sociale behoeften. Dat betekent dat de sociale basis goed moet worden toegerust om deze vormen van ondersteuning te kunnen bieden. Dit vraagt om sturing op de verdere ontwikkeling van het aanbod, zodat dit goed is ontsloten voor professionals, mensen met dementie en hun netwerk. Daarnaast vraagt goede ondersteuning ook om samenwerkingsafspraken tussen de sociale basis en andere professionals en organisaties betrokken bij zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit noemen we ‘dementienetwerken’.

 

Plannen voor 2021

Deze dementieketens worden het komende jaar nieuw leven in geblazen, waarbij we zoeken naar een optimale verbinding tussen deze, meer medisch georiënteerde, ketens met de sociale basis en de buurtteams. Deze bundeling van krachten heeft tot doel om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers in Amsterdam zo hoog mogelijk te houden.