Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?
12 april 2021
Chronisch zieken

Belangrijke stap richting de juiste zorg op de juiste plek

Eén van de ambities van de coalitie Chronisch zieken is om mensen met een chronische aandoening de juiste hulp, op de juiste plek en door de juiste professional te bieden. Daarbij is de uitdaging om te zorgen voor een structuur waarin deelnemende organisaties de juiste prioriteiten stellen en de verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Om daartoe te komen, werken we samen met het Transmuraal Platform Amsterdam (TPA) aan een governance-structuur met bestuurlijke commitment uit. Deze kan een voorbeeld zijn voor andere doelgroep-coalities.

 

Wat doet TPA?

Het TPA is de plek waar huisartsen en ziekenhuizen samenwerken om zorg voor chronisch zieken te optimaliseren. Het TPA bestaat uit een stuurgroep en verschillende inhoudelijke stedelijke werkgroepen rondom bepaalde ziektebeelden: Diabetes Mellitus (DM), COPD/Astma, Cerebrovascular Accident (CVA), Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) en Huisarts+punt.  De stuurgroep is de plek waar initiatieven die betrekking hebben op ‘juiste zorg op de juiste plek’ via een vast format worden ingediend. De stuurgroep geeft vervolgens inhoudelijk advies, beoordeelt de impact van het initiatief en kijkt naar de (project)organisatie. Als het initiatief dusdanig impact heeft op capaciteit of financiën, agendeert de stuurgroep het initiatief bij het Bestuurlijk Overleg  ‘Transmurale samenwerking Huisartsenalliantie en Ziekenhuizen’. Daar geven de bestuurders een eindoordeel en bepalen de vervolgstappen.  Afspraken over wat wel of niet wordt gedaan binnen de huidige financiering wordt binnen de coalitie Chronisch zieken uitgewerkt.

 

Governance-structuur

Als het gaat om het voorkomen, verschuiven of vervangen van zorg, dan zijn huisartsen en ziekenhuizen in the lead in afstemming met Zilveren Kruis. De governance-structuur helpt om de besluitvorming via een heldere route te laten plaatsvinden. Binnen de coalitie Chronisch zieken zijn alle zorg- en welzijnsaanbieders, het sociaal domein, gemeente en Zilveren Kruis vertegenwoordigd. ‘Juiste zorg op de juiste plek’ is binnen de coalitie een belangrijk aandachtspunt. Als in het bestuurlijk overleg blijkt dat een initiatief wel van belang is maar geen capaciteit heeft, vraagt zij de coalitie om dit te agenderen en oplossingsrichtingen uit te werken. Ook brengt de coalitie zich op de hoogte van ontwikkelingen binnen het TPA.

 

De afbeelding geeft het proces weer van de wisselwerking tussen de verschillende overlegvormen. Een toelichting op enkele onderdelen van de afbeelding:

  • Bestuurlijk overleg ‘Transmurale samenwerking Huisartsenalliantie en Ziekenhuizen’: komt in beeld als er vergaande consequenties zijn m.b.t. ‘Juiste zorg op de juiste plek’ en kan tevens geraadpleegd worden door de stuurgroep TPA. Ook kan vanuit dit gremium kan een opdracht ontstaan gericht aan de stuurgroep TPA.
  • Stuurgroep TPA: gremium met een afvaardiging van ziekenhuizen en huisartsen met mandaat. De stuurgroep geeft kaders mee aan de stedelijke werkgroepen en beoordeelt nieuwe initiatieven. Sinds kort behandelen zij ook initiatieven uit de stad die betrekking hebben op ‘Juiste zorg op de juiste plek’.
  • Stedelijke werkgroepen: zij werken doorlopend aan een bepaald ziektebeeld of tijdelijk aan een specifieke opdracht. In de stedelijke werkgroep nemen inhoudsdeskundigen deel die de stad vertegenwoordigen. Zij adviseren de stuurgroep TPA op inhoudelijk vlak.

Door de wisselwerking tussen deze gremia ontstaat een dynamiek. Daarin kunnen aan de ene kant bepaalde opdrachten in de uitvoering landen. Aan de andere kant kunnen er bottom-up initiatieven belegd worden ter beoordeling van o.a. haalbaarheid.