Groots denken, klein doen. Dat is hoe Amsterdam Vitaal & Gezond werkt. We zetten de stip op de horizon én gaan actief aan de slag. Voor de korte termijn met de uitvoeringsagenda en tegelijkertijd zetten we het perspectief op de middellange termijn: als we onze ambitie in 2040 willen bereiken, doen we dan nu de juiste dingen?

Kernboodschap coalitie Ouderen 2040

‘De kracht van samen’

 

Amsterdam in 2040, dat is een stad waarin mensen zo lang mogelijk vitaal oud worden. Een stad waarin ouderen zo lang mogelijk prettig en gelukkig thuis leven in een gezonde wijk of buurt. Waarin ze de juiste zorg en ondersteuning krijgen en toegang hebben tot een geschikte woning. Een stad ook waar ouderen actief meedoen in de maatschappij met een stevig persoonlijk netwerk om hen heen.

 

In dit toekomstbeeld staat zelfstandigheid centraal: wat willen en kunnen Amsterdammers die ouder worden allemaal nog zelf? Waarbij tegen die tijd iedereen zich al vroeg en actief voorbereidt op het leven als ‘senior’. Ondersteuning komt dan om te beginnen uit iemands persoonlijke netwerk en de buurt. Zo nodig samen met welzijnsondersteuning. Als iemands situatie zó achteruit gaat dat het ook met de omgeving niet meer lukt, is uiteindelijk daarbij ondersteuning door professionele zorgverleners nodig.

 

In 2040 is de woonomgeving geschikt om prettig oud te worden. Er zijn voldoende woningen en nieuwe woonconcepten. Denk aan woongroepen, clusterwoningen, toegankelijke appartementen. Alles voorzien van praktische aanpassingen, nieuwe technologie en digitale mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen.

 

Huidige knelpunten

Een mooie schets van de toekomst, maar tegelijk ook een forse opgave om deze te realiseren. Want op dit moment kent de ondersteuning voor ouderen in Amsterdam grote knelpunten. De druk op de formele en informele zorg is hoog. Dit wordt versterkt door een groeiend tekort aan welzijns- en zorgmedewerkers. Plus de vraag hoe we onze medische gerichtheid kunnen vervangen door meer focus op preventie.

 

Een groter beroep op informele zorg is onvermijdelijk, maar dat betekent dat het netwerk rond de oudere Amsterdammer versterkt moet worden. Momenteel is er veel eenzaamheid en is mantelzorg lang niet altijd beschikbaar. En het huidige woningaanbod is niet toereikend, zodat ouderen niet altijd in een huis of zorgvoorziening kunnen wonen die bij hen past.

 

Daarbij kan de ondersteuning ook prettiger en efficiënter voor oudere Amsterdammers worden ingericht, om zo aan te sluiten op de veranderende vraag. Het welzijn moet daarbij voorop staan.

 

Samenspel

De opgave lijkt nu soms onmogelijk … tenzij we echt samen aan deze toekomst gaan werken. Het gaat niet om méér doen, het gaat om het anders doen: een samenspel tussen ouderen, naasten en instanties is hierin cruciaal. Wij hebben er vertrouwen in dat dit gaat slagen als we het  echt zo gaan doen.

 

Met Amsterdam Vitaal & Gezond Coalitie Ouderen slaan we een nieuwe weg in. Niemand kan immers deze problemen in z’n eentje oplossen. Noch de gemeente, zorg- en welzijnsaanbieders, zorgverzekeraar, zorgkantoor, woningcorporaties, cliëntenorganisaties of vrijwilligersorganisaties. Samen met alle betrokkenen gaan we aan de slag. Uiteraard vanaf de start samen met de oudere inwoners en hun directe omgeving.

 

De formele zorg- en welzijnsaanbieders en de samenleving hebben elkaar nodig, die zijn meer dan ooit op elkaar aangewezen. Dat vraagt om wederzijds begrip en goede onderlinge communicatie. En ruimte om met elkaar nieuwe ideeën en concepten te ontwikkelen op het gebied van leven, zorg en wonen. Waarin ouderen actief meedenken om tot passende oplossingen te komen.

 

Beleidsmakers, financiers en corporaties moeten zorgen voor de juiste kaders, ambitieuze plannen en voldoende financiële middelen. Ook hier zullen instanties over hun eigen schaduw heen moeten leren springen. En het vraagt om lef tonen: willen we het echt beter krijgen voor onze oudere stadgenoten van nu en in de toekomst, dan vraagt dat investeringen van alle betrokken partijen.

 

Ontdekken

Het proces zal in het begin soms wennen zijn. We komen ongetwijfeld lastige dilemma’s tegen. En af en toe zal het zeker schuren, maar een andere weg is er niet. Er zijn nog geen vergelijkbare beproefde voorbeelden van deze aanpak in ons land, we moeten het dus met elkaar  ontdekken.

 

We zien in onze aanpak ‘de kracht van samen’. Waarin we de zelfstandigheid en het netwerk van ouderen versterken. En waarin alle partijen zich verbinden aan het zelfde doel en daar samen in optrekken.

Dat is spannend, maar wij geloven er in: de toekomst bouwen we met elkaar. Waarbij de vraag aan iedereen is: hoe ga jij bijdragen voor de (toekomstige) ouderen van onze mooie stad?