cBoards: digitaal samenwerken met professionals, patiënt en mantelzorger

01 november 2021

 

Kwetsbare ouderen in Amsterdam willen vaak het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Daarom wordt nu op een aantal plekken in de ouderenzorg samengewerkt via cBoards.

 

cBoards is een online zorgplatform waarmee zorg- en welzijnsprofessionals onderling, maar ook met de patiënten zelf en hun mantelzorgers, contact hebben. Door als AV&G partners voor één digitaal instrument te kiezen, wordt de complexiteit voor gebruikers beperkt en zijn de implementatie- en beheerkosten lager. In een gezamenlijk traject heeft de coalitie Digitale Zorg gekozen voor cBoards als applicatie om netwerkzorg digitaal te faciliteren. De ziekenhuizen, VVT en huisartsen implementeren cBoards op dit moment in diverse ‘zorgstraten’ zoals Hartfalen en Kwetsbare Ouderen. Eind 2021 en medio 2022 wordt de inzet van cBoards geëvalueerd. Bekijk het filmpje over cBoards.

 

Multidisciplinair patiëntendossier
Een board is een multidisciplinair patiëntendossier dat zich richt op een bepaald zorgthema. Denk aan ouderenzorg, valpreventie, wondzorg, medicatiebeoordeling, hartfalen, COPD of COVID-19. Een board maakt medische gegevens inzichtelijk en biedt communicatietools zoals een chatfunctie en beeldbellen. Ook heeft het mogelijkheden voor telemonitoring. In een board worden alleen voor het thema relevante medische gegevens gedeeld en alleen relevante personen betrokken. Deze thematische opzet garandeert bescherming van de privacy en maakt de samenwerking tussen de disciplines overzichtelijk en efficiënt.

 

Aansluiten op cBoards
De stadsbrede implementatie van integrale ouderenzorg en daaraan gekoppeld de ingebruikname van cBoards en haar ouderenzorg board, vindt plaats op huisartsen-wijkgroepniveau. Lees in de brochure Ouderenzorg Amsterdam cBoards meer over het proces van aansluiten op cBoards. Wil je met je praktijk, apotheek of wijkteam meedoen? Meld je dan aan voor cBoards bij je wijkgroepcoördinator of stuur een e-mail naar het implementatieteam via mvdleij@sigra.nlMeer informatie.

Dementienetwerken in de stadsdelen

 

In verschillende stadsdelen ontstaan netwerken van zorg- en welzijnspartners. Deze netwerken richten zich op ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers vanuit medisch en sociaal perspectief. Vanuit de stadsbrede coalitie Ouderen wordt gewerkt aan het verder vormgeven van deze netwerken.

 

Samenwerkingsafspraken

Mensen met dementie en hun naasten willen, naast medische zorg, ook graag hulp bij de ondersteuning van hun dagelijkse leven. Het ontbreekt hen vaak aan sterke ondersteuningsnetwerken van naasten, vrijwilligers en professionals met oog voor de sociale behoeften. Dat betekent dat de sociale basis goed moet worden toegerust om deze vormen van ondersteuning te kunnen bieden. Dit vraagt om sturing op de verdere ontwikkeling van het aanbod, zodat dit goed is ontsloten voor professionals, mensen met dementie en hun netwerk. Daarnaast vraagt goede ondersteuning ook om samenwerkingsafspraken tussen de sociale basis en andere professionals en organisaties betrokken bij zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit noemen we dementienetwerken.

 

Plannen voor 2021

Deze dementieketens worden het komende jaar nieuw leven in geblazen, waarbij gezocht wordt naar een optimale verbinding tussen deze, meer medische georiënteerde, ketens met de sociale basis en de buurtteams. Deze bundeling van krachten heeft tot doel om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers in Amsterdam zo hoog mogelijk te houden.

 

Naar het nieuwsoverzicht