Stappen richting de juiste zorg op de juiste plek

 

Eén van de ambities van de coalitie is om mensen met een chronische aandoening de juiste hulp, op de juiste plek en door de juiste professional te bieden. Daarbij is de uitdaging om te zorgen voor een structuur waarin deelnemende organisaties de juiste prioriteiten stellen en de verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Om daartoe te komen, werken we samen met het Transmuraal Platform Amsterdam (TPA) een governance met bestuurlijke commitment uit. Deze kan tevens een voorbeeld zijn voor andere doelgroep-coalities.

 

Governance
Als het gaat om het voorkomen, verschuiven of vervangen van zorg, dan zijn huisartsen en ziekenhuizen in de lead in afstemming met Zilveren Kruis. De governance-structuur helpt om de besluitvorming via een heldere route te laten plaatsvinden.

 

Het TPA is de plek waar huisartsen en ziekenhuizen samenwerken om zorg voor chronisch zieken te optimaliseren en bestaat uit een stuurgroep en verschillende inhoudelijke werkgroepen rondom bepaalde ziektebeelden (DM, COPD/Astma, CVA, CVRM, Huisarts+punt). De stuurgroep is de plek waar initiatieven die betrekking hebben op “juiste zorg op de juiste plek” via een vast format worden ingediend. De stuurgroep geeft vervolgens inhoudelijk advies, beoordeelt de impact van het initiatief en kijkt naar de (project)organisatie. Indien het initiatief dusdanig impact heeft op capaciteit en/of financiën, agendeert de stuurgroep het initiatief bij het Bestuurlijk Overleg ‘Transmurale samenwerking Huisartsenalliantie en Ziekenhuizen’. Daar geven de bestuurders een eindoordeel en bepalen de vervolgstappen. Afspraken over wat wel of niet wordt gedaan binnen de huidige financiering wordt binnen de coalitie Chronisch Zieken uitgewerkt.